Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Struktura i relacje:
  • Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
  • Strona wykorzystuje niedostępne zabezpieczenie Captcha formularza.
 2. Nagłówki i etykiety:
  • Na stronie mogą występować nagłówki o nieprawidłowej długości.
 3. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29.

Deklarację sporządzono na podstawie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Ozorowski kozorowski@mopr.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 879 77 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Dariusz Sokołowski. Wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: dsokolowski@mopr.bialystok.pl lub pod numerem telefonu: 85 879 77 63

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Malmeda Icchoka 8.

Do wejścia do budynku przy ul. Malmeda Icchoka 8 prowadzą schody. Po prawej stronie od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń Ośrodka zlokalizowanych na I i II piętrze budynku osobom
z niepełnosprawnością poruszającym się na wózkach. Przy drzwiach windy jest przycisk przywoławczy i zainstalowana kamera, z której obraz jest odbierany
w sekretariacie Ośrodka. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej. Bezpośrednio przy budynku, z lewej strony od wejścia, są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością, zaś przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Klepacka 18.

Budynek jednokondygnacyjny – parterowy, dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. W głównym wejściu do budynku, jak również we wszystkich pomieszczeniach zastosowano wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy oraz bezprogową posadzkę, umożliwiającą swobodne poruszanie osób z niepełnosprawnością na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone są dwa miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Biała 13/33.

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo dostępny dla osób
z niepełnosprawnością. Na parterze budynku, od frontu znajduje się Klub
Senior +. Do wejścia do lokalu, prowadzi jeden schodek oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodku. Po przekroczeniu drzwi wchodzi się do niewielkiego wiatrołapu. Kolejne drzwi – z wiatrołapu do holu Klubu otwierają się automatyczne - czujniki ruchu. Przy wyjściu z Klubu drzwi otwiera się przyciskiem znajdującym się na ścianie z lewej strony wyjścia. Wszystkie pomieszczenia Klubu są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Jedna z toalet, w pobliżu wejścia, jest przystosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Na parterze od ul. Zamenhofa mieści się Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10 obsługujący cudzoziemców. Do wejścia powadzą schody zlokalizowane na wprost z dwoma stopniami , spocznikiem
i kolejnymi czterema stopniami. Z lewej strony wejścia znajduje się podjazd dla wózków z barierkami po obu stronach. Drzwi wejściowe są szerokie,
z płaskim progiem. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Jedna z toalet jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada windy. Pomieszczenia MOPR na piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przy budynku MOPR na ul. Zamenhofa, z lewej strony wejścia do Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 10 obsługującego cudzoziemców znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Włókiennicza 7.

Budynek zabytkowy, dwukondygnacyjny, z dwoma wejściami: wejście główne od strony ul. Włókienniczej oraz wejście boczne – od podwórza, zlokalizowane za bramą znajdującą się po lewej stronie od wejścia głównego. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie, bez podjazdu dla wózków; budynek nie posiada też windy. Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku mogą skorzystać z wejścia znajdującego się za bramą. Obok bramy na wysokości 150 cm umieszczony jest domofon. Drzwi od podwórza budynku posiadają odpowiednią szerokość, aby mogła przez nie przejechać osoba na wózku, jednak kolejne drzwi z tego wejścia mają szerokość 70 cm. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Osoba
z niepełnosprawnością może wjechać samochodem na teren podwórza, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu prośby o otwarcie bramy (brama automatyczna). Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Toaleta klientów nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. W bliskiej odległości od budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Mieszka I 8C.

Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne od ul. Mieszka I, wejście od strony ul. Bolesława Chrobrego z podjazdem dla wózków oraz wejście od ul. Piastowskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Na parterze budynku znajduje się Poradnia Lekarza Rodzinnego, Zespół Środowiskowej Opieki Pielęgniarskiej oraz Pielęgniarska Opieka Długoterminowa. Pomieszczenia użytkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdują się na I piętrze. Na parterze w poradni lekarzy rodzinnych znajduje się winda umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością transport na pierwsze piętro. Toalety dla pracowników i klientów Ośrodka znajdują się na piętrze – nie są one dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Przed budynkiem od strony ul. Piastowskiej znajduje się parking dla pięciu aut, w tym jedno miejsce dla osoby
z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Siewna 2.

Wejście do budynku znajduje się w centralnej części ściany przedniej budynku i jest oznaczone tablicą informacyjną z czerwonym tłem o treści „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku”. Z poziomu chodnika do poziomu wejścia do budynku prowadzą schody (trzy stopnie) wyposażone w podjazd dla wózków o łagodnym spadku z poręczą odpowiednią dla osób
z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do przedsionka i do korytarza są szerokie i umożliwiają przejechanie wózkiem. Na parterze w korytarzu wywieszona jest duża tablica informacyjna ze wskazaniem numerów pokoi zajmowanych przez poszczególnych najemców budynku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia, które znajdują się na pierwszym piętrze. Budynek wyposażony jest w ogólnodostępną windę dla osób z niepełnosprawnością. Korytarze na parterze i piętrze są pozbawione progów utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia biurowe przeznaczone do przyjmowania interesantów są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Ogólnodostępna toaleta dla osób
z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku w przychodni lekarza rodzinnego „Promedica” (informacja o dostępności tej toalety umieszczona jest na drzwiach wejściowych do budynku), wejście do NZOZ „Promedica” znajduje się obok windy. Na parkingu, w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu do budynku, wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Sienkiewicza 53.

Wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Sienkiewicza. Przy schodach do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Wewnątrz budynku przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków. Na piętra prowadzą schody; osoba na wózku może skorzystać z platformy przyschodowej.
W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze. Na parkingu przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Radzymińska 16.

Do części budynku, w której znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody. Obok schodów znajduje się podjazd dla wózków.
W budynku znajduje się winda towarowa dostosowana do potrzeb osób na wózkach, którą można dostać się na I piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia Ośrodka. W drzwiach wejściowych do pokoi zajmowanych przez pracowników Ośrodka nie ma progów. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze na wprost windy. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Generała Józefa Hallera 8.

Do budynku prowadzą 2 wejścia dostępne dla klientów: wejście główne od
ul. Generała Józefa Hallera, do którego prowadzą schody oraz drugie wejście od ul. Generała Józefa Hallera, do którego prowadzi podjazd dla wózków.
W budynku jest winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze w pobliżu windy. Przy budynku znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Gen. Józefa Bema 2.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Gen. Józefa Bema oraz wejście od strony parkingu za budynkiem. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach przy głównym wejściu znajduje się winda dla wózków. Przy schodach od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia znajdujące się na
II piętrze. Budynek w środku ma zainstalowaną windę przewozową. Wejścia do pomieszczeń są dostosowane dla wózków, korytarze szerokie. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w piwnicy. Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Storczykowa 5.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Storczykowej. Do obu wejść prowadzą schody, przy których znajdują się podjazdy dla wózków. W budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdują się na I piętrze budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana jest na I piętrze naprzeciwko windy. Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Swobodna 24.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku. Do wejścia, z którego korzystają pracownicy i klienci Ośrodka, prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Do pokoi zajmowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka może wjechać osoba na wózku. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na pierwszym piętrze nieopodal windy i schodów usytuowana jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Witosa 38.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia do budynku prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Jest ona obsługiwana przez pracownika ośrodka. Skorzystanie z niej jest możliwe po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest przy platformie na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku. W wejściu do budynku, jak również we wszystkich pomieszczeniach zastosowano wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy oraz bezprogową posadzkę, umożliwiającą swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością na wózkach. W budynku zastosowano oznaczenia w  alfabecie Braille’a jak również na sali obsługi na jednym ze stanowisk zainstalowano pętlę indukcyjną. Dostępna jest również toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

W budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Klepackiej 18,
ul. Malmeda 8, ul. Białej 13/33 i ul. Włókienniczej 7 w ramach usługi tłumacza języka migowego online są obsługiwane osoby głuche. W pozostałych lokalizacjach MOPR osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny zgłosić taki fakt drogą e-mailową na adres sekretariat@mopr.bialystok.pl lub telefonicznie przy pomocy innych osób pod numerem 85 879 79 50 co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w MOPR, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie posiada aplikacji mobilnych.