Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. 2018 r. poz. 870)

Czym jest petycja: Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji: Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji: Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.