Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Udostępnieniu na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlega informacja, która:

  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępniane są lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów może zostać nałożona opłata. Opłata ustalana jest w oparciu o przepisy zawarte w art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.