Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Powszechność dostępu do informacji publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku jest realizowana poprzez zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka oraz poprzez wywieszenie ich w miejscach ogólnie dostępnych w siedzibie Ośrodka.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m. in. z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.