2018

Organ kontrolujący

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

Urząd Miejski w Białymstoku –Biuro Bezpieczeństwa Informacji, Biuro Audytu Wewnętrznego

15.01. – 23.03.2018 r.

Ocena wybranych elementów systemu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku – audyt

Zalecenia wykonano

Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Spraw Społecznych

28.05. – 30.05.2018 r.

Ocena prawidłowości prowadzonych postępowań dot. przyznawania i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Brak zaleceń

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

24.09. – 17.12.2018 r.

Rozpoznawanie potrzeb osób opuszczających zakłady karne, we współpracy z tymi zakładami i organami wymiaru sprawiedliwości. Dostępność, adekwatność i skuteczność pomocy oferowanej przez ośrodki pomocy społecznej osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

Zalecenia wykonano

Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Spraw Społecznych.

17.10 – 19.10.2018 r.

Ocena prawidłowości prowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku postępowań dot. asystentury rodzinnej

Brak zaleceń

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

06.11 – 26.11.2018 r.

Wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz wykonanie dochodów budżetu państwa w 2017 r.

Brak zaleceń

Państwowa Inspekcja Pracy

04.12 – 12.12.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bhp, a w szczególności:

- stosunku pracy (zawierania i rozwiązywania umów o pracę),

- czasu pracy,

- urlopów pracowniczych,

- szkolenia w dziedzinie bhp

Zalecenia wykonano

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

12.12.2018 r.

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

- rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń.

Zalecenia wykonano

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

17.12.2018 r.

Kontrola sanitarna w związku z interwencją, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 11 Listopada 6 w Białymstoku

Brak zaleceń