2019

Organ kontrolujący

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

15.01. – 01.03.2019 r.

Gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w 2017 r.

Brak zaleceń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku

24.01. – 15.02.2019 r.

Zagadnienia:

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Brak zaleceń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku

15.02.2019 r.

Zagadnienia:

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

(kontrola okresowa Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku)

Brak zaleceń

Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Spraw Społecznych

03.04 – 05.04.2019 r.

Ocena prawidłowości prowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku postępowań dot. przyznawania i wypłaty świadczeń na przykładzie wybranych zasiłków celowych

Brak zaleceń