2022

Organ kontrolujący

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

Urząd Miejski w Białymstoku

07.04.2022  r.

Kontrola doraźna w zakresie wyjaśnienia sprawy dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydano zalecenia

Urząd Miejski w Białymstoku

16.05.2022 r.

Przyznawanie i wypłata zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wydano zalecenia

Urząd Miejski w Białymstoku

16.11.2022 r.

Przyznawanie i wypłata świadczeń na przykładzie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Wydano zalecenia

Podlaski Urząd Wojewódzki  w Białymstoku

06.12.2022 r.

Realizacja przez gminę i powiat zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydano zalecenia