2020

Organ kontrolujący

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

1.

Podlaski Urząd Wojewódzki  w Białymstoku

04.03.2020  r.

Kontrola doraźna Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w zakresie działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny /grupę roboczą w ramach procedury „Niebieskie Karty” wobec rodziny Pani A.P.

Wydano zalecenia

2.

Podlaski Urząd Wojewódzki  w Białymstoku

04.06.2020 r.

Realizacja zadania określonego w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach  Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019 – za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (umowa nr RE-I.042.17.5.2019 z dnia 12.11.2019 r.).

Wydano zalecenia

3.

Państwowa Inspekcja Pracy

29.09.2020 r. – 30.09.2020 r.

Zapewnienie osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Wydano zalecenia

4.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

20.10.2020 r. – 13.01.2021 r.

Realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wydano zalecenia