2021

Jednostka kontrolowana

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

1.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

18.06.2021 r. – 25.06.2021  r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobą Alzheimera.

Wydano zalecenia

2.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Moje Miejsce” w Białymstoku, ul. Orla 6A działająca w ramach Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Orlej 6A

01.07.2021 r. – 05.07.2021 r.

Zapewnienie dziecku tj. K.S., umieszczonemu w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej „Moje Miejsce” w Białymstoku przy ul Orlej 6:

- całodobowej opieki i wychowania, zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb,

- umożliwienia kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi oraz przestrzegania przepisów w zakresie postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce.

 

Wydano zalecenia

3.

Pogotowie Opiekuńcze
w Białymstoku, ul. Orla 6A działające w ramach Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Orlej 6A

09.07.2021 r. – 16.07.2021 r.

Procedury urlopowania wychowanków umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wydano zalecenia

4.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Radość” w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6A/1 działająca w ramach Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Orlej 6A

09.07.2021 r. – 16.07.2021 r.

Procedury urlopowania wychowanków umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Wydano zalecenia