2022

Jednostka kontrolowana

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

1.

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2 MOPR w Białymstoku, ul. Siewna 2

13.04.2022 r. – 22.04.2022  r.

Prowadzenie procedur „Niebieskiej Karty” przez Specjalistę Pracy Socjalnej - Panią Beatę Górską, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249)

Wydano zalecenia

2.

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10 MOPR w Białymstoku, ul. Biała 13/33

05.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

Prawidłowość i terminowość realizacji zadań dotyczących udzielania pomocy finansowej cudzoziemcom.

Wydano zalecenia

3.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9

12.05.2022 r. – 19.05.2022 r.

Zapewnienie mieszkańcom DPS bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Wydano zalecenia

4.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nadzieja” w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 6A/2

22.09.2022 r.-30.09.2022 r.

Zasady postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 

Wydano zalecenia