PROGRAM: ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024 – 2028

PROGRAM: ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024 – 2028

  logo_posilek.jpg

Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program zakłada możliwość udzielania pomocy w szczególności: dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji jak i osobom starszym niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Jednocześnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryteria dochodowe, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr LXXV/1043/23 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz uchwałę Nr LXXV/1045/23 z dnia 23 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Aktualnie wysokość podwyższonych kwot kryteriów dochodowych do 200% uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności  lub posiłku w ramach Programu wynoszą odpowiednio:

 • 1552,00 zł na osobę samotnie gospodarującą,
 • 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr LXXV/1044/23 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024-2028, którego celem jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie dzieciom w przedszkolu i młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałym na terenie miasta Białegostoku zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej, doraźnie w sytuacji, gdy dziecko/uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Sposób realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024 - 2028

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań dotyczących objęcia go pomocą w formie posiłku w drodze decyzji administracyjnej,
  a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznana pomoc ma charakter doraźny.
 • Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 1 przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
  i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach
  i przedszkolach na terenie Miasta Białegostoku w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dokonuje zwrotu środków finansowych za pomoc udzieloną w sposób określony w pkt 1 i 2 na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych przez nie posiłków w danym miesiącu kalendarzowym. 
 • Koordynatorem Programu w Mieście Białystok jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej i uczniowie  do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej z terenu Miasta Białegostoku.

Program finansowany jest z budżetu Miasta Białegostoku i budżetu państwa.

Treść Uchwał Rady Miasta Białystok dostępna jest na stronach:

UCHWAŁA NR LXXV/1044/23 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 października 2023 r

UCHWAŁA NR LXXV/1045/23 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 października 2023 r

UCHWAŁA NR LXXV/1043/23 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 października 2023 r

Treść wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR 149 RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2023 r