PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

 logo_pz.png

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (zwany skrótowo FEPŻ). Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program, który będzie realizowany w Polsce przez najbliższe 7 lat – do 2029 r. Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Program oferuje pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

 

Pomoc żywnościowa w ramach FEPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód    nie przekracza 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł 
w przypadku osoby w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych
do udziału w ww. Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Skierowanie to wydaje pracownik socjalny (w oparciu o dokumentację potwierdzającą uprawnienie osoby/rodziny do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ).

 

Szczegółowe informacje o terminach kwalifikowania, terminach dystrybucji żywności oraz nazwy i adresy organizacji partnerskich, do których uprawnione osoby będą kierowane
po odbiór żywności będą podawane bezpośrednio przez pracowników socjalnych poszczególnych Zespołów Pracowników Socjalnych MOPR w Białymstoku.

Adresy i telefony do Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce: Kontakty

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023