Majątek

Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2023 r. 

Lp. Rodzaj środka Wartość (netto)
A. Aktywa trwałe 8 795 141,69
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 795 141,69
1. Środki trwałe 7 497 226,55
1.1. Grunty 548 646,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,
przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 802 519,62
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 106 481,99
1.4. Środki transportu 0,00
1.5. Inne środki trwałe 39 578,52
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje) 1 297 915,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00


Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2022 r. 

Lp. Rodzaj środka Wartość (netto)
A. Aktywa trwałe 7 829 737,75
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 829 737,75
1. Środki trwałe 7 791 917,75
1.1. Grunty 548 646,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,
przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 051 875,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 136 695,47
1.4. Środki transportu 0,00
1.5. Inne środki trwałe 54 700,32
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje) 37 820,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00

 
Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Lp. Rodzaj środka Wartość (netto)
A. Aktywa trwałe 8 839 011,21
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 130 609,24
1. Środki trwałe 8 100 169,24
1.1. Grunty 548 646,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,
przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 301 231,46
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 176 897,32
1.4. Środki transportu 0,00
1.5. Inne środki trwałe 73 394,04
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje) 30 440,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00
III. Należności długoterminowe 708 401,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
1. Akcje i udziały 0,00
2. Inne papiery wartościowe 0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00

Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp. Rodzaj środka Wartość (netto)
A. Aktywa trwałe 7 967 668,91
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 274 092,99
1. Środki trwałe 7 243 652,99
1.1. Grunty 402 455,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,
przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 536 830,82
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 211 049,36
1.4. Środki transportu 0,00
1.5. Inne środki trwałe 93 317,76
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje) 30 440,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00
III. Należności długoterminowe 693 575,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
1. Akcje i udziały 0,00
2. Inne papiery wartościowe 0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00

Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Lp. Rodzaj środka Wartość (netto)
A. Aktywa trwałe 7 521 335,61
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 521 335,61
1. Środki trwałe 7 490 895,61
1.1. Grunty 402 455,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,
przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 761 460,98
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 263 534,56
1.4. Środki transportu 0,00
1.5. Inne środki trwałe 63 445,02
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje) 30 440,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00